Ang Tungkol sa Site na Ito

Ang InMyLanguage.org ay nagkakaloob ng mga impormasyon tungkol sa maramihang salita para sa mga bagong dating sa Ontario, Canada. Maaari kang makakuha ng impormasyong kailangan mo sa wikang nais mo. Gamitin ang pahinang ito upang matutuhan pa ang tungkol sa site na ito at alamin kung paano sumangguni sa amin. Ang InMyLanguage.org ay isang online na mapagkukunang impormasyon sa maramihang wika na mga dokumento kaugnay sa paninirahan. Ang layunin ng website na ito ay ang magkaloob ng mataas na kalidad na malayang malalapitan at matututuhan ng bawa't isa sa pamamagitan ng mga kaloob na impormasyon para sa mga bagong dating sa Ontario at ng mga mismong bagong dating.

Mga Pasasalamat (Acknowledgements)

Pinaunlad ang site na ito ng Ontario Council of Agencies Serving Immigrant, OCASI at pinondohan ng Citizenship and Immigration Canada, CIC.

Ang iba pang malalaking nag-ambag ay ang mga: Community Legal Education in Ontario, CLEO Net ,  Safe Kids Canada , Community Living Toronto.

Nagpapasalamat kami ng lubos sa bilang ng mga organisasyon at mga indibidwal na nagkaloob ng mga makahulugang pag-aambag at mga suhestiyon.

Mga Kayarian at mga Kundisyon (Terms and Conditions)

Sa pamamagitan ng website ng InMyLanguage.org, ikaw ay sumasang-ayon sa pagkakatali sa >kasalukuyang bersyon ng mga termino sa paggamit.

Patakaran sa Pagkapribado  (Privacy Policy)

Ang iyong pampribado ay mahalaga sa amin. Ipinaliliwanag ng pahinang ito ang aming mga pampribadong polisa.

Karapatan sa Pagpapalathala at Paggamit ng mga Materyales (Copyright and Use of Materials)

Ang lahat ng mga materyales ay nakaayon sa karapatan sa pagpapalathala (copyrighted) na nasa ilalim ng "Creative Commons Licence Creative Commons Licence Attribution-Non-commercial-Share Alike 3.0" mga termino ng karapatan sa pagpapalathala maliban na lamang kung may nakasaad. >Pakitasa lamang ang karapatan sa pagpapalathala sa site na ito.>

Kontakin Kami 

Mayroon ka bang isang katanungan tungkol sa InMyLanguage.org? Interesado ka bang magsagawa ang isa sa mga miyembro ng pangkat ng InMyLanguage.org na magbigay ng oryentasyon o pagsasanay sa iyong ahensya? >Sumangguni sa amin!