InMyLanguage.Org will be taken offline on March 24, 2017. Until that time, you can download and save the documents that you would like to keep. After that date, please see Settlement.Org for translated information.

InMyLanguage.Org / Dans Ma Langue sera mis hors ligne le 24 mars 2017. Jusqu'à cette date, vous pourrez télécharger et sauvegarder les documents que vous souhaitez conserver. Suite à cette date, des documents du site figureront sur Etablissement.Org.

Imigrasyon

Ang paninirahan sa isang bagong bansa ay nakatutuwa, ngunit ito rin ay nakahahamon. Marami kang dapat na gawin sa iyong unang pagdating. Sa seksyong ito ikaw ay makakakita ng impormasyon tungkol sa pagtira sa Ontario, permanenteng residensya, mga batas ng imigrasyon at ang iyong mga karapatan at mga tungkulin bilang isang mamamayan ng Canada.

Pamahalaan ng Canada

 • v
 • I-print
 • PDF
 • Idagdag sa Mga Paborito Ko
 

Ano ang mga dapat kong malaman tungkol sa Pamahalaan ng Ontario?

Sa Canada, mayroong 3 mga antas ng pamahalaan:

 • Pamahalaang pederal (ang Pamahalaan ng Canada) [(Federal government, (the Government of Canada)]
 • Mga pamahalaang panlalawigan at teritoryal [halimbawa, ang Pamahalaan ng Ontario (1) (Government of Ontario)]. Mayroong 10 panlalawigan at 3 teritoryal na mga pamahalaan sa Canada.
 • Mga pamahalaang pambayan (mga siyudad, mga bayan at mga nayon)

Ang bawat antas ng pamahalaan ay mayroong iba't-ibang mga responsibilidad.

Ang balangkas o istraktura ng pamahalaan (government structure) ng Canada ay sumusunod sa modelo ng Parlyamento ng British (sistema ng Westminster). Sa antas ng panlalawigan, ang gobernador tenyente (2) (lieutenant governor) ang kumakatawan sa Queen. Ang gobernador tenyente ay may ginagampanang papel pang-konstitusyonal (constitutional role) [(halimbawa, ang pagpapasa ng mga batas sa pamamagitan ng pagbigay ng Maharlikang Pahintulot (Royal Assent) at may ginagampanang papel pang-komunidad (community role), (tumatayo bilang isang opisyal na host panlalawigan na malugod na tumatanggap sa mga pinuno mula sa iba't ibang bansa at mga diplomatiko).

Ang Batasang Kapulungan (Legislative Assembly) ang gumagawa ng mga batas sa Ontario. Ang mga nahalal na kinatawan mula sa iba't-ibang panig ng lalawigan ay tinatawag na Miyembro ng Parlyamentong Panlalawigan (Members of Provincial Parliament, MPPs). Mayroong 107 na mga MPP sa Batasang Kapulungan. Ang mga MPP ay kaanib ng mga sumusunod na partido pulitikal:

 • Partido Liberal ng Ontario (Ontario Liberal Party)
 • Partido Progresibong Konserbatibo ng Ontario (Progressive Conservative Party of Ontario)
 • Partido ng Bagong Demokratiko (New Democratic Party)

Ang mga halalan sa Ontario ay isinasagawa tuwing ika-4 na taon (3). Ang partido pulitikal na mayroong pinakamalaking bilang ng mga nahalal na MPP ang bumubuo ng pamahalaan, at ang kanilang pinuno ang siyang nagiging premiyer (premier). Ang premiyer ang siyang pinuno ng pamahalaan ng Ontario.

Ang premiyer ang namumuno sa pamahalaan at namimili ng mga MPP upang manilbihan bilang mga ministro sa gabinete. Ang gabinete ang nagsasaayos ng mga patakaran ng pamahalaan at naghaharap ng mga batas na maaaring ikonsidera ng Batasang Kapulungan (Legislative Assembly).

Ano ang nagagawa ng pamahalaang panlalawigan?

Ang pamahalaang panlalawigan ay nagkakaloob ng mga sumusunod na serbisyo:

 • Pangangalagang pangkalusugan - Planong Pangkalusugang Seguro ng Ontario (Ontario Health Insurance Plan, OHIP), mga ospital at mga serbisyong medikal
 • Edukasyon - Mga paaralang elementarya at segundaryo, mga kolehiyo, mga unibersidad, at mga programang nagbibigay ng pagsasanay sa trabaho
 • Pagtatrabaho - Makukuha at malalapitan na mga reguladong propesyon at mga kalakal, mga karapatan ng manggagawa
 • Transportasyon - Daang bayan (highway, mga lisensya sa pagmamaneho
 • Tulong para sa mababang bayad (subsidize) na paninirahan
 • Ilang mga serbisyo para sa mga pamilya - mga sertipikasyon sa pagpapakasal at panganganak, at ilang mga serbisyo para sa pangangalaga ng mga bata
 • Ilang mga serbisyo ukol sa hustisyang pang-sibil at pang-kriminal

Sinusuportahan rin ng pamahalaang panlalawigan ang mga ahensyang lokal na pang-komunidad upang ang mga ito ay makapagsilbi nang mas mahusay sa mga residente ng Ontario.

Para sa mga karagdagang impormasyon tungkol sa mga serbisyong ipinagkakaloob ng Pamahalaan ng Ontario (Government of Ontario), tumawag sa Serbisyo ng Ontario (4) (ServiceOntario) sa:

Libreng linya: 1-800-267-8097 (para sa mga pangkalahatang katanungan)

Lugar ng Toronto: 416-326-1234

Para sa mga karagdagang impormasyon:

(1) Government of Ontario:
http://findlink.at/ONgov

(2) Lieutenant Governor of Ontario:
http://findlink.at/lt-gov

(3) Elections Ontario:
http://findlink.at/elect

(4) ServiceOntario:
http://findlink.at/serviceon