InMyLanguage.Org will be taken offline on March 24, 2017. Until that time, you can download and save the documents that you would like to keep. After that date, please see Settlement.Org for translated information.

InMyLanguage.Org / Dans Ma Langue sera mis hors ligne le 24 mars 2017. Jusqu'à cette date, vous pourrez télécharger et sauvegarder les documents que vous souhaitez conserver. Suite à cette date, des documents du site figureront sur Etablissement.Org.

Imigrasyon

Ang paninirahan sa isang bagong bansa ay nakatutuwa, ngunit ito rin ay nakahahamon. Marami kang dapat na gawin sa iyong unang pagdating. Sa seksyong ito ikaw ay makakakita ng impormasyon tungkol sa pagtira sa Ontario, permanenteng residensya, mga batas ng imigrasyon at ang iyong mga karapatan at mga tungkulin bilang isang mamamayan ng Canada.

Pamahalaan ng Canada

 • v
 • I-print
 • PDF
 • Idagdag sa Mga Paborito Ko
 

Ano ang mga dapat kong malaman tungkol sa pamahalaan sa aking siyudad o bayan?

Ang iyong lokal na munisipalidad ay maaaring tawaging isang siyudad, isang bayan, o isang nayon, depende sa sukat nito at kasaysayan.

Ang mga pamahalaang pambayan (municipal governments) ay nagkakaloob ng maraming mahahalagang pang-araw-araw na mga serbisyo, katulad ng bumbero at mga serbisyo ng pulisya, malinis na tubig, kalusugang pampubliko at transit. Pinananatili rin ng mga ito ang mga parke at pinamamahalaan ang mga aklatan pampubliko.

Mga "Counties", Mga Rehiyon at Mga Distrito

Sa maraming mga lokasyon sa Ontario, ang ilang mga serbisyo ay ipinagkakaloob sa lugar na kinasasakupan ng higit sa isang lokal na munisipalidad. Ang pamahalaan ng isang "county", distrito o rehiyon ay mayroong isang grupo ng mga lokal na munisipalidad sa loob ng mga hangganan nito. Halimbawa, ang Rehiyon ng Halton ay nagkakaloob ng mga serbisyong rehiyonal sa Bayan ng Oakville, Bayan ng Milton, sa Siyudad ng Burlington at sa Bayan ng Halton Hills.

Ang ilan sa mga halimbawa ng mga serbisyong ipinagkakaloob ng pamahalaang rehiyonal ay kinabibilangan ng: supply ng tubig, mga operasyong treatment at wastewater at pamamahala ng basura (pangongolekta ng basura at pagre-recycle).

Paano gumagana ang aking pamahalaang pambayan at rehiyonal?

Ang mga residente ng bawat munisipalidad at rehiyon ay naghahalal ng meyor, mga miyembro ng konseho at mga tagapangasiwa para sa lupon ng paaralan (mayor, council members and school board trustees) upang pamunuan ang lokal na pamahalaan. Ang mga komite ng mga konsehal ang nagtatalakay ng mga usaping tungkol sa badyet, mga programa, serbisyo at mga usapin sa pamamahala na ipinapasa sa konseho upang pagdiskusyunan. Ang mga mamamayan, mga may-ari ng kalakalan at mga pangkat sa komunidad ay maaaring magharap ng kanilang mga alalahanan sa mga konsehal at sa mga pagtitipon ng komite.
Ang meyor, mga miyembro ng konseho at mga komite ang nagdedesisyon kung paano gugugulin o gagastusin ang nakokolektang buwis mula sa iyong ari-arian. Sila rin ang nagsasaayos ng antas at dami ng mga serbisyong pambayan na nakalaan para sa iyong komunidad.

Ang mga halalang pambayan (1) (municipal elections) ay isinasagawa tuwing ika-4 na taon sa buong Ontario. Ang pagboto sa isang halalang pambayan ay mahalaga kung nais mong mapabuti o mapahusay ang mga serbisyong nakalaan para sa iyong komunidad. Halimbawa, ang mga tagapangasiwa para sa lupon ng paaralan (school board trustees) ang siyang nagdedesisyon kung paano matutugunan ang mga pangangailangan ng mga mag-aaral sa mga paaralang pampubliko. Ang mga tagapangasiwang ito (trustees) ang nagdedesisyon kung paano pamahalaan at pangalagaan ang mga paaralan, ang pagtanggap sa mga guro at iba pang mga manggagawa ng paaralan. Sila rin ang nag-aapruba ng mga gastusin para sa mga programang pang-edukasyonal.

Ano ang mga serbisyong ipinagkakaloob ng mga pamahalaang pambayan at rehiyonal?

Ang mga pamahalaang pambayan o rehiyonal ay nagkakaloob ng mga sumusunod na serbisyo:

 • Mga serbisyong pang-emerhensya - Pulisya, bumbero at mga serbisyo ng ambulansya na naniniguro sa kalusugan, kaligtasan, kapakanan at proteksyon ng mga tao at ari-arian.
 • Tulong Para sa Mababang Bayad na Paninirahan (Subsidized Housing)
 • Mga Serbisyong Panlipunan - Suporta sa Pagtatrabaho at Kinikita (Ontario Works) [Social Services - Employment and Income Support (Ontario Works)]
 • Kalusugang Pampubliko (Public Health)
 • Mga Serbisyong Pambata (Children's Services)
 • Pangmatagalang Pangangalaga Para sa Mga Matatanda (Senior's and Long Term Care)
 • Pampublikong Mga Gamit - Supply ng Tubig, Mga Operasyong Treatment at Wastewater
 • Pamamahala ng Basura - Pangongolekta ng Basura, Asul na Kahon (Blue Box) at Pagre-recycle ng Mga Materyales, Mga Lugar na Pinaglilipatan at Pinagtatapunan ng Basura
 • Mga Daang-Bayan (mga kalsadang pampubliko) [(Highways, public roads)]
 • Mga Pampublikong Transit at Pinasadyang Transit (halimbawa, transit para sa mga matatanda)
 • Kultura, mga parke, libangan at "heritage"
 • Mga aklatang pampubliko
 • Kanal o agusan ng tubig at pagkontrol sa baha, maliban sa mga paagusan para sa bagyo
 • Mga balangkas o istraktura, kabilang ang mga bakod at mga karatula
 • Paradahan ng mga sasakyan
 • Pagpapatupad ng mga Ordinansiya - (halimbawa, ordinansiya ukol sa paninigarilyo, paggamit ng paagusan at pagpuputol ng mga puno)
 • Mga serbisyong pagpapaunlad ng ekonomiya
 • Pagpaplano at pagsosona
 • Mga bangketa at mga daanan para sa mga taong naglalakad
 • Mga Kalsadang Rehiyonal at Mga Hudyat Pang-trapiko

Para sa mga karagdagang impormasyon, sumangguni sa iyong pamahalaang pambayan o rehiyonal (2) (municipal or regional government).

Para sa mga karagdagang impormasyon:

(1) Municipal Elections:
http://findlink.at/localgov

(2) Municipal or Regional Governments:
http://findlink.at/amo