Pamumuhay

Ang pang-araw-araw na buhay sa isang bagong bansa ay maaaring maging magkapareho o magkaiba sa iyong pinagmulang bansa. Ang seksyong ito ay makatutulong sa iyo na maging pamilyar sa paninirahan sa Ontario, at magbibigay sa iyo ng ilang mga ideya ng kung ano ang maaasahan sa iyong pagdating.

Proteksyon ng Mamimili

  • v
  • I-print
  • PDF
  • Idagdag sa Mga Paborito Ko
  • I-customize na ngayon
 

Ano ang tungkulin ng pamahalaan sa pangangalaga ng aking mga karapatan bilang isang mamimili?

Ang pamahalaang pederal ay may pananagutan sa pagtatatag ng mga pamantayan sa mga pamilihan sa buong bansa. Ito rin ay nagsisiguro na may mga polisa na nagsusuporta sa isang makatarungan, episyente at kumpetibong pamilihan para sa mga tagagawa, mga mangangalakal at mga mamimili.

Ang mga batas ng pamahalaang pederal ay sumasaklaw sa mga bagay na katulad ng kaligtasan ng produkto (maliban sa mga elektrikal na kagamitan), kumpetisyon, pagtatatak, mga timbang at mga sukat. Ang Industriya Canada (Industry Canada) at Pampublikong mga Trabaho at mga Serbisyong Pampamahalaan ng Canada [Public Works and Government Services Canada (PWGSC)] ay nagbibigay ng impormasyon para sa mga mamimili sa kanilang mga website.

Maaari mo ring siyasatin ang Gateway ng Impormasyon para sa mga Mamimili ng Canada (1) [Consumer Information Gateway (CCIG)] website na nagbibigay sa mga mamimili ng maaasahang impormasyon at sinisiguro na ang pamilihan ay makatarungan kung saan iginagalang ng lahat ng mga negosyo ang mga batas na nagpoprotekta sa mga mamimili. Ito ay nagbibigay rin ng impormasyong may kaugnayan sa mamimili mula sa mahigit sa 400 na mga departamento at mga ahensya ng pamahalaang pederal at probinsyal sa buong Canada. Para sa karagdagang impormasyon, kontakin ang CCIG:

Sa Ottawa: 613-946-2576

Ang pamahalaang probinsyal ay may katungkulan para sa mga bagay na kagaya ng mga kundisyon sa pagbebenta, mga praktis sa negosyo,pampublikong kaligtasan at paglilisensya. Sa Ontario, ang mga serbisyo ay higit sa lahat pinangangasiwaan ng Ministri ng mga Serbisyo para sa Mamimili (2) (Ministry of Consumer Services) o, sa ilang mga kaso, ng mga munisipalidad. Ikaw rin ay maaaring makakuha ng impormasyon para sa mamimili sa pamamagitan ng pagkontak sa Sangay ng Proteksyon para sa mga Mamimili (Consumer Protection Branch) sa Ministri ng mga Serbisyo para sa Mamimili sa:

Libreng-tawag: 1-800-889-9768

Sa Toronto: 416-326-8800

Para sa mga karagdagang impormasyon:

(1) Canadian Consumer Information Gateway (CCIG):
http://findlink.at/consumer

(2) Ministry of Consumer Services:
http://findlink.at/mcs