InMyLanguage.Org will be taken offline on March 24, 2017. Until that time, you can download and save the documents that you would like to keep. After that date, please see Settlement.Org for translated information.

InMyLanguage.Org / Dans Ma Langue sera mis hors ligne le 24 mars 2017. Jusqu'à cette date, vous pourrez télécharger et sauvegarder les documents que vous souhaitez conserver. Suite à cette date, des documents du site figureront sur Etablissement.Org.

Pamumuhay

Ang pang-araw-araw na buhay sa isang bagong bansa ay maaaring maging magkapareho o magkaiba sa iyong pinagmulang bansa. Ang seksyong ito ay makatutulong sa iyo na maging pamilyar sa paninirahan sa Ontario, at magbibigay sa iyo ng ilang mga ideya ng kung ano ang maaasahan sa iyong pagdating.

Pampersonal na Pinansya

  • v
  • I-print
  • PDF
  • Idagdag sa Mga Paborito Ko
 

Ano ang mga uri ng pampinansyal na institusyon?

Mayroong ibat-ibang uri ng mga pampinansyal na institusyon, na gaya ng mga bangko, mga trust company at mga unyon ng kredito.

Lahat ng mga pampinansyal na institusyon ay nagbibigay ng libreng impormasyon tungkol sa kanilang mga serbisyo, kasali na ang mga uri ng account at mga katangian ng mga ito, at ang mga kard para sa debit at kredito. Pumunta lamang o tumawag sa anumang bangko at magtanong ng tungkol sa kanilang mga serbisyo.

Karamihan ng mga pampinansyal na institusyon ay naniningil ng mga bayad para sa kanilang mga serbisyo at nagbabayad ng interes sa mga pondo na hinahawakan nila. Isa laging mabuting ideya ang pagbisita sa ibat-ibang mga pampinansyal na institusyon at paghambingin ang mga account, mga katangian at mga bayad para sa serbisyo bago gumawa ng isang desisyon na magbukas ng isang account.

Narito pa ang ilang mga impormasyon tungkol sa ibat-ibang mga uri ng pampinansyal na mga institusyon:

  • Ang mga bangko ay kumokolekta ng pera sa pamamagitan ng mga depositong ginagawa ng kanilang mga kliyente. Nagpapahiram sila ng pera sa mga nanghihiram sa pamamagitan ng mga utang (loans). Ang mga bangko ay nagbibigay ng maraming mga serbisyo para sa mga indibidwal at mga nagmamay-ari ng negosyo. Sa Canada, ang mga bangko ay pinamamahalaan ng pamahalaang pederal.
  • Ang mga unyon ng kredito / Caisses populaires ay mga pampinansyal na institusyon na tumatanggap rin ng mga deposito mula sa kanilang mga kliyente. Ang mga unyon ng kredito ay pinapalakad sa ilalim ng mga batas at mga regulasyong pamprobinsyal. Hindi kagaya ng mga bangko, ang mga unyon ng kredito ay pag-aari ng kanilang mga miyembro. Ang mga miyembro ay maaaring mga grupo ng mga tao na inayos base sa uri ng trabaho na kanilang ginagawa, lugar na kanilang pinagtatrabahuhan, heograpikong komunidad, relihiyon o kultural na karanasan.
  • Ang mga trust company ay tumatanggap ng mga deposito katulad ng mga bangko at mga unyon ng kredito. Sila ay nag-aalok ng maraming mga produkto at mga serbisyong katulad ng mga pagsasangla, mga tseking account, mga pautang, at mga pamumuhunan. Hindi gaya ng mga bangko at mga unyon ng kredito, ang mga trust company ay maaaring kumilos bilang mga "katiwala" ("trustees") o isang taong namamahala ng mga propyedad ng ibang mga tao at mga organisasyon. Halimbawa, ang isang magulang ay maaaring magbukas ng isang trust account para sa isang ipon na pondo para sa edukasyon ng bata. Ang isa pang halimbawa ay ang isang estado na nagbukas ng isang trust account upang mapangasiwaan ang mga ari-arian nito. Ang lahat ng mga nagpapautang at mga trust company ay dapat na pederal na itinala bilang isang korporasyon para makapagnegosyo sa Ontario.

Sa Ontario, ang Komisyon ng Pampinansyal na mga Serbisyo ng Ontario (1) [Financial Services Commission of Ontario (FSCO)] ang nagkokontrol ng lahat ng mga unyon ng kredito, caisses populaires, mga kumpanyang nagpapautang at mga trust company. Para sa karagdagang impormasyon, tawagan ang FSCO:

Libreng -tawag: 1-800-668-0128

Toronto: 416-250-7250

Para sa mga karagdagang impormasyon:

(1) Financial Services Commission of Ontario (FSCO):
http://findlink.at/fsco