InMyLanguage.Org will be taken offline on March 24, 2017. Until that time, you can download and save the documents that you would like to keep. After that date, please see Settlement.Org for translated information.

InMyLanguage.Org / Dans Ma Langue sera mis hors ligne le 24 mars 2017. Jusqu'à cette date, vous pourrez télécharger et sauvegarder les documents que vous souhaitez conserver. Suite à cette date, des documents du site figureront sur Etablissement.Org.

Trabaho

Ang paghahanap ng trabaho sa isang bagong bansa ay maaaring maging isang nakalilitong karanasan. Maraming mga bagay na magiging iba mula sa iyong nakaraang karanasan. Gamitin ang aming mga link upang malaman nang higit ang tungkol sa pagtatrabaho sa Canada, ang paghahanap ng isang trabaho at ang iyong mga karapatan at mga responsibilidad sa lugar ng trabaho.

Pampinansyal na Tulong

 • v
 • I-print
 • PDF
 • Idagdag sa Mga Paborito Ko
 

Paano ako makakapag-aplay para makakuha ng Tulong na Panlipunan (Social Assistance)?

Ang Tulong na Panlipunan [Trabaho Ontario (Ontario Works)] ay pinapalakad ng iyong lokal (munisipal) na pamahalaan. Ang Tulong na Panlipunan sa Ontario ay nahahati sa 2 mga kategorya:

 • Programa ng Ontario para sa mga May-Kapansanan [Ontario Disability Support Program (ODSP)]
 • Trabaho Ontario [Ontario Works (OW)].

Ang ODSP ay nagbibigay ng tulong sa mga taong hindi kayang gumawa ng upahang trabaho dahil sa isang kapansanan. (Sa ilang mga kaso, ang mga taong nasa ODSP ay nakakayanang magtrabaho ng part-time). Ang OW ay nagbibigay ng pampinansyal na tulong sa mga tao na walang kinikita dala ng pagkawala ng trabaho, pagkawala ng asawa, o mga pampamilyang responsibilidad.

Para makapag-aplay para sa Trabaho Ontario, kontakin ang opisina ng iyong mga lokal na serbisyong panlipunan (1) (local services office).

Para makuha ang impormasyon para makontak ang pinakamalapit na opisina ng OW sa iyo, tumawag sa SerbisyoOntario (2) (ServiceOntario).

Libreng-tawag: 1- 800-267-8097

Libreng-tawag TTY: 1- 800-268-7095

Toronto: 416-326-1234

TTY Toronto: 416-325-3408

Sa oras na makita mo ang opisina ng lokal na mga Serbisyong Panlipunan ikaw ay makapag-aaplay para sa Tulong na Panlipunan. Tumawag sa lokal na opisina ng mga Serbisyong Panlipunan ng Ontario at makipag-usap sa intake worker. Manghihingi sila ng personal na impormasyon, na tulad ng laki ng pamilya, kalusugan ng mga miyembro ng pamilya, kita, mga propyedad, renta, mga ipon at mga account sa bangko.

Ang Mga Serbisyong Panlipunan ng Ontario (Ontario Social Services) ay magtatasa kung kinakailangan pa ng isang tagapagsalin sa oras ng inyong tipanan. Kadalasan, ang isang tipanan para bumisita sa kanilang opisina ay maaaring ayusin sa loob ng 48 oras. Ang mga may-asawang aplikante ay kinakailangang pumunta na kasama ang kanilang asawa.

Ang mga sumusunod na dokumento ay kakailanganin:

 • pasaporte o mga Papeles ng Pagkamamamayan
 • mga papeles ng imigrasyon
 • (mga) katibayan ng kapanganakan
 • (mga) Numero ng Segurong Panlipunan [social Insurance Number(s)]
 • (mga) Kard na Pangkalusugan
 • mga na-update na libreta sa bangko
 • kasunduan sa pag-upa
 • sulat mula sa Seguro sa Pagtatrabaho [E.I. (Employment Insurance)], kung naaangkop

Kung ang hinihinging impormasyon ay hindi nai-sumite sa loob ng 24 oras, ang aplikasyon ay kakanselahin at ang aplikante ay kinakailangang muling mag-aplay.

Ang mga aplikante ay kinakailangang pumirma ng isang pormularyo ng pahintulot upang mapatotohanan ng manggagawa ang mga ibinigay na impormasyon. Pagkatapos na sila ay masiyahan, ang aplikasyon ay ipoproseso at ang tseke rin ay ipoproseso at ipapadala sa koreo.

Ang Trabaho Ontario ay maaaring maglaan ng isang tagapagsalin para sa mga aplikasyon para sa tulong na panlipunan. Magtanong sa iyong pagtawag.

Para sa mga karagdagang impormasyon:

(1) Local social service office:
http://findlink.at/mcss

(2) Service Ontario:
http://findlink.at/serviceon