InMyLanguage.Org will be taken offline on March 24, 2017. Until that time, you can download and save the documents that you would like to keep. After that date, please see Settlement.Org for translated information.

InMyLanguage.Org / Dans Ma Langue sera mis hors ligne le 24 mars 2017. Jusqu'à cette date, vous pourrez télécharger et sauvegarder les documents que vous souhaitez conserver. Suite à cette date, des documents du site figureront sur Etablissement.Org.

Kalusugan

Ang pag-alam ng iyong mga opsyon sa pangangalagang pangkalusugan ay magpapahintulot sa iyo na makagawa ng mas mabuting mga desisyon para sa iyo at sa iyong pamilya. Humanap ng impormasyon tungkol sa mga serbisyong pangkalusugan sa Ontario, segurong pangkalusugan at kung paano makakahanap ng isang doktor at iba pang mga propesyunal ng pangangalagang pangkalusugan.

Humanap ng isang Doktor

 • v
 • I-print
 • PDF
 • Idagdag sa Mga Paborito Ko
 

Paano ako makakahanap ng isang pampamilyang doktor?

Ang pampamilyang mga doktor ay ang kadalasang mga unang doktor na sumusuri at gumagamot sa karamihan ng mga problemang pangmedikal. Kung kinakailangan mong makipagkita sa isang ispesyalista, kadalasan ay kinakailangan mo ng isang pampamilyang doktor upang isangguni ka rito. Ang pampamilyang mga doktor ay nag-uutos rin ng panglaboratoryo at iba pang mga pagsusuri.

Mayroong kakulangan ng pampamilyang mga doktor sa maraming lugar sa Ontario.  Maaaring abutin ka ng medyo mahabang panahon bago makahanap ng isang doktor.

Paghahanap ng isang Pampamilyang Doktor

Narito ang ilang mga paraan upang makahanap ng isang pampamilyang doktor:

 • Magtanong sa isang kaibigan o miyembro ng pamilya kung ang kanilang doktor ay tumatanggap ng mga bagong pasyente.
 • Magparehistro sa Ugnayan sa Pangangalagang Pangkalusugan (Health Care Connect). Ang programang ito ay nagsasangguni sa iyo sa isang lokal na doktor o nars practitioner na tumatanggap ng mga bagong pasyente. Kinakailangan mong magkaroon ng OHIP upang makagamit ng serbisyong ito. Ito ay pinamamahalaan ng Ministri ng Kalusugan at Pangmatagalang-Panahong Pangangalaga (Ministry of Health and Long-Term Care).
  Upang magparehistro, tumawag sa:
  Libreng-tawag: 1-800-445-1822
 • Gamitin ang Paghahanap ng Doktor (1) (Doctor Search) sa Kolehiyo ng mga Manggagamot at mga Maninistis ng Ontario (College of Physicians and Surgeons of Ontario) o maaari kang tumawag sa:
  Libreng-tawag:  1-800-268-7096 ext 626
  Toronto:  416-967-2626
 • Tingnan ang mga Dilaw na Pahina (Yellow Pages) sa direktoryo ng iyong telepono o online.  Hanapin sa ilalim ng "Mga Manggagamot at mga Maninistis"("Physicians & Surgeons").
 • Magtanong sa pinakamalapit na ospital kung ito ay mayroong isang yunit ng pampamilyang panggagamot (family practice unit). Maaari mong kontakin ang Asosasyon ng mga Ospital ng Ontario (2) (Ontario Hospital Association) para sa isang listahan ng mga ospital sa iyong lugar:

Maaari ka ring magtanong sa isang manggagawa sa isang lokal na ahensya ng paninirahan (local settlement agency). Sila ay maaaring may isang listahan ng mga doktor na tumatanggap ng mga bagong pasyente o nagsasalita ng iyong wika.  Upang makahanap ng isang ahensya ng paninirahan sa iyong lugar, tumawag sa 2-1-1 at makipag-usap sa isang kinatawan ng Sentro ng Impormasyong Pangkomunidad (3) (Community Information Centre).

Kapag ikaw ay kumontak ng isang doktor, kinakailangan mong alamin kung siya ay tumatanggap pa ng mga bagong pasyente.

Para sa mga karagdagang impormasyon:

(1) Doctor Search - The College of Physicians and Surgeons of Ontario:
http://findlink.at/cpso

(2) Ontario Hospital Association:
http://findlink.at/oha

(3) Community Information Centre:
http://www.211Ontario.ca

(4) Your Health Care Options - Ontario Ministry of Health and Long-Term Care:
http://findlink.at/findhcare

(5) Rainbow Health Ontario Service Directory:
http://findlink.at/lgbthealth