InMyLanguage.Org will be taken offline on March 24, 2017. Until that time, you can download and save the documents that you would like to keep. After that date, please see Settlement.Org for translated information.

InMyLanguage.Org / Dans Ma Langue sera mis hors ligne le 24 mars 2017. Jusqu'à cette date, vous pourrez télécharger et sauvegarder les documents que vous souhaitez conserver. Suite à cette date, des documents du site figureront sur Etablissement.Org.

Imigrasyon

Ang paninirahan sa isang bagong bansa ay nakatutuwa, ngunit ito rin ay nakahahamon. Marami kang dapat na gawin sa iyong unang pagdating. Sa seksyong ito ikaw ay makakakita ng impormasyon tungkol sa pagtira sa Ontario, permanenteng residensya, mga batas ng imigrasyon at ang iyong mga karapatan at mga tungkulin bilang isang mamamayan ng Canada.

Pangkalahatang Impormasyon

 • v
 • I-print
 • PDF
 • Idagdag sa Mga Paborito Ko
 

Kailangan ko bang kumuha ng tulong mula sa kasangguni para sa imigrasyon (immigration consultant) o abogado para sa aking aplikasyon sa imigrasyon?

Hindi mo na kailangan pa ang mga serbisyo ng kasangguni para sa imigrasyon (immigration consultant) o abogado upang makumpleto ang aplikasyon mo para sa imigrasyon. Ang Pagkamamamayan at Imigrasyon ng Canada (1) (Citizenship and Immigration Canada, CIC) ay hindi humihiling nito at walang espesyal na pakikitungo o walang ibinibigay na prayoridad sa iyong aplikasyon sa imigrasyon kung gagamit ka ng ganitong uri ng tulong.

Maaaring maging malaking tulong ang paggamit ng mga serbisyo ng kasangguni para sa imigrasyon (immigration consultant) o abogado kung ikaw ay:

 • Nag-aaplay para sa isang bisa o nagsasaayos ng ibang aplikasyon na sakop ng Batas para sa Imigrasyon at Proteksyon ng Refugee (2) (Immigration and Refugee Protection Act), o
 • Nasa ilalim ng paglilitis o pagdinig para sa isyung pang-imigrasyon o pang-refugee sa harap ng Lupon para sa Imigrasyon at Refugee (Immigration and Refugee Board, IRB) o ng Ahensya ng mga Serbisyo para sa Hangganan ng Canadian (Canadian Border Services Agency, CBSA)

Sino ang maaaring kumatawan sa iyo?

Mayroong dalawang uri ng mga tao na maaaring makatulong sa iyong aplikasyon sa imigrasyon: mga binayarang kinatawan (paid representatives) at mga hindi binayarang kinatawan.

Kailangan mong sabihin sa CIC kung magbabayad ka sa isang tao upang kumatawan para sa iyo, o magbibigay payo sa iyo o tutulong sa iyong aplikasyon. Hihilingin sa iyo ng CIC ang magpadala ng kasulatan na nagbibigay pahintulot (written consent) bago ibahagi ang anumang personal na impormasyon sa iyong kinatawan. Kakailanganin mong kumpletuhin ang Pormularyo para sa Paggamit ng Isang Kinatawan (3) (Use of a Representative Form, IMM5476B) upang maibigay mo ang iyong kasulatan na nagbibigay pahintulot (written consent). Bumisita sa website ng CIC upang makakuha ng kopya ng pormularyo, o sumangguni sa Sentro para sa Panawagan ng CIC (CIC Call Centre) para sa mga karagdagang impormasyon.

Libreng linya: 1-888-242-2100 (sa loob ng Canada)

Mga binayarang kinatawan (Paid representatives)

Ang mga binayarang kinatawan ay nararapat na may pahintulot (authorized) upang makapagsagawa ng kalakal, makapagbigay ng payo o tulong sa ngalan ng mga kliyente sa kanilang pakikipag-ugnayan sa Pamahalaan ng Canada (Government of Canada) ukol sa mga bagay pang-imigrasyon at refugee.

Ang mga pinahintulutan at binayarang kinatawan ay nararapat na:

 • Mga kasangguni para sa imigrasyon (immigration consultants) na mga miyembro ng Kapisanan ng mga Kasangguni ng Imigrasyon ng Canadian (4) (Immigration Consultants of Canada Regulatory Council, ICCRC) at nasa mabuting katayuan.
  Bago mo bayaran ang isang kasangguni para sa imigrasyon (immigration consultant), bumisita sa website ng ICCRC at gamitin ang kanilang Serbisyo para sa Pagpapatunay ng Pagiging Miyembro (Membership Validation Service) upang makasiguro na ang miyembrong ito ay nasa magandang katayuan. Maaari ka ring tumawag sa ICCRC upang alamin kung ang miyembro ay nasa magandang katayuan.
  Libreng linya: 1-877-836-7543
  Gayun din, alamin kung ang kasangguni (consultant) na ito ay kasapi sa anumang ibang propesyunal na samahan sa Canada. Tanungin ang tungkol sa kanilang mga aktwal na karanasan sa proseso ng imigrasyon ng Canadian.
 • Mga abogadong miyembro ng Kapisanan ng mga Batas ng Mataas na Canada (5) (Law Society of Upper Canada), na mayroong mga alituntunin kung paano isinasagawa ng mga abogado ang kanilang trabaho at protektahan ka kung sakaling ikaw ay umupa at at makipagtrabaho sa isang abogado.

Mga hindi binayarang kinatawan (unpaid representatives)

Ang isang tao o organisasyon na hindi sumisingil ng bayad para sa kanilang mga serbisyo ay maaaring kumatawan para sa iyo. Ang halimbawa ng mga hindi binayarang kinatawan (unpaid representatives) ay ang mga:

 • Hindi pampamahalaan (non-governmental), komunidad, hindi-para pagkakitaan (non-profit), mga organisasyong nagseserbisyo para sa mga imigrante o refugee o mga organisasyong pang-relihiyon
 • Mga kaibigan
 • Mga miyembro ng pamilya

Ang iyong hindi binayarang kinatawan ay nararapat na:

 • isang mamamayang Canadian
 • isang permanenteng residente ng Canada, o
 • pisikal na nananatili sa Canada.

Ang mga hindi binayarang kinatawan ay hindi na kailangan pang magkaroon ng pahintulot upang maging kinatawan.

Ang pagkuha ng tulong mula sa mga organisasyong pang-komunidad

Karamihan sa mga organisasyong pang-komunidad katulad ng mga ahensya ng paninirahan ay tumutulong sa mga bagong imigrante na kumpletuhin ang mga pormularyong nauukol sa proseso ng imigrasyon at pag-sponsor. Maaari rin nilang ipakita sa iyo kung paano kumuha ng mga serbisyong pang-komunidad at pampamahalaan, magsaayos ng mga interpreter at mga tagasaling-wika, ang magbigay sa iyo ng impormasyon tungkol sa iyong mga karapatan at mga obligasyon at magrekomenda ng mga abogado na makatutulong sa iyo. Ang ilan sa mga ahensya ay makatutulong sa iyong makakuha ng Legal na Tulong (Legal Aid) o murang legal na tulong sa iyong komunidad.

Ang ilan din sa mga organisasyon ay tumutulong sa mga imigrante at mga refugee sa kanilang mga pagharap ng apila sa imigrasyon at ibang pang mga suliranin (halimbawa, mga kautusang deportasyon at suliranin sa iyong mga dokumento ng pagkakilanlan). Marami sa mga organisasyon ay nagkakaloob ng mga serbisyong ito nang walang bayad.

Upang makahanap ng isang organisasyong pang-komunidad na makatutulong sa iyo, bumisita sa Sentro ng Impormasyong Pang-komunidad (6) (Community Information Centre, CICs) na malapit sa iyo o pindutin ang 2-1-1 mula sa iyong telepono para makipag-usap sa isang kinatawan ng CICs.

Para sa karagdagang impormasyon:

(1) Citizenship and Immigration Canada (CIC):
http://findlink.at/cic-rep

(2) Immigration and Refugee Protection Act:
http://findlink.at/IRPA

(3) Use of a Representative Form (IMM 5476B) – CIC:
http://findlink.at/rep-info

(4) Immigration Consultants of Canada Regulatory Council (ICCRC):
http://findlink.at/iccrc

(5) Law Society of Upper Canada:
http://findlink.at/lsuc

(6) Community Information Centres (CICs):
http://www.211Ontario.ca