InMyLanguage.Org will be taken offline on March 24, 2017. Until that time, you can download and save the documents that you would like to keep. After that date, please see Settlement.Org for translated information.

InMyLanguage.Org / Dans Ma Langue sera mis hors ligne le 24 mars 2017. Jusqu'à cette date, vous pourrez télécharger et sauvegarder les documents que vous souhaitez conserver. Suite à cette date, des documents du site figureront sur Etablissement.Org.

Pabahay

Ang pabahay ay isang esensyal na pangangailangan kapag ikaw ay dumating sa isang bagong komunidad. Sa seksyong ito ikaw ay makakakita ng impormasyon tungkol sa iba’t-ibang mga uri ng pabahay, kung paano maghahanap ng lugar na mauupahan, ng mga relasyon ng kasera-umuupa at kung paano bumili at magpinansya ng isang bahay.

Kasero

 • v
 • I-print
 • PDF
 • Idagdag sa Mga Paborito Ko
 

Ano ang aking mga karapatan at tungkulin bilang isang kasero?

Sa Ontario, ang Batas para sa Pagpapaupa sa Bahay (1) (Residential Tenancies Act) ay nagbibigay ng ilang mga karapatan at mga tungkulin sa mga kasero (o nagmamay-ari ng propyedad).

Ang Batas para sa Pagpapaupa sa Bahay ay naaangkop sa nakararaming mga sitwasyon ng pangungupa. Ito ay hindi angkop sa mga pang-emerhensiyang silungan, mga ospital o mga tahanan ng pangangalaga, mga bilangguan, mga tirahan ng mga estudyante o mga dormitoryo, o mga pinauupahang yunit na kung saan ang nangungupahan at ang kasero ay nagsasalo sa isang kusina o banyo.

Pagpili sa isang mangungupahan

Ikaw ay may karapatang mamili ng isang mangungupahan sa pamamagitan ng paggamit ng impormasyon ukol sa kita, mga pagsisiyasat sa kredito, mga reperensya ng kredito, kasaysayan ng pag-upa, mga garantiya, at mga kaparis na mga pinagkaugalian sa negosyo kagaya ng nakabalangkas sa mga regulasyon ng Batas ng mga Karapatang Pantao ng Ontario (2) (Ontario Human Rights Code).

Ikaw ay hindi maaaring mamili o tumanggi sa isang nangungupahan batay sa kanyang lahi, lugar na pinagmulan, etnikong pinagmulan, relihiyon, kasarian, edad, sekswal na oryentasyon, kapansanan, estado ng pagkakasal, o estado ng pamilya (halimbawa, kung ang isang nangungupahan ay may mga anak).

Pagkalipat ng nangungupahan

Pagkatapos na makalipat ang nangungupahan, kasali sa iyong mga karapatan bilang isang kasero ang:

 • Pagkolekta ng Deposito para sa Renta. Kapag ikaw at ang nangungupahan ay pumirma ng kontrata ng pag-upa o kasunduan ng pangungupahan, maaari ka nang kumolekta ng isang deposito para sa renta. Ang pinakamalaking halagang maaaring ideposito ay ang halaga ng renta para sa isang panahon ng pag-upa (halimbawa, 1 buwan o 1 linggo).
 • Pagkolekta ng Renta. Ikaw ay may karapatang kumolekta ng buong renta sa araw na nakatakda.
 • Pagpasok sa Yunit na Pinauupahan. Maaari kang pumasok sa pinauupahang bahay upang tapusin ang mga pagmimintina o pagpapagawa, upang inspeksyunin ang bahay upang makasiguro na natutupad nito ang mga pamantayan sa kalusugan at kaligtasan, upang ipakita ang yunit sa posibleng uupa, o sa panahon ng emerhensiya (halimbawa, isang baha o sunog). Sa karamihan ng mga kaso, kinakailangan mong bigyan ang nangungupahan ng nakasulat na abiso nang hindi bababa sa 24 oras at puwede ka lamang pumasok sa pagitan ng 8 am at 8 pm.
 • Pagtataas ng Upa. Maaari kang magtaas ng upa minsan sa loob ng bawat 12-buwan at kinakailangan mong magbigay sa nangungupahan ng nakasulat na abiso 90 araw bago magtaas.
 • Kinakailangan mo ring sumunod sa patnubay sa pagtataas ng upa (3) (rent increase guideline) na itinakda ng Ministri ng Ugnayang Munisipal at Pabahay ng Ontario (Ontario Ministry of Municipal Affairs and Housing). Ang patnubay ay nagtatakda kung magkano lamang maaaring magtaas ng upa ang isang kasero sa loob ng isang taon. Kinakailangang aprubahan ng Lupon ng mga Kasero at Nangungupahan [Landlord and Tenant Board (LTB)] ang anumang pagtataas na mas mataas sa porsiyentong ito. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa LTB sa:
  Libreng-Tawag: 1-888-332-3234
  Lugar ng Toronto: 416-645-8080
 • Pagpapaalis ng mga nangungupahan. Kung binigyan mo ang nangungupahan ng nakasulat na abiso na gusto mo na silang umalis at hindi sila pumayag, ikaw ay may karapatang magharap ng aplikasyon at magkaroon ng paglilitis sa Lupon ng mga Kasero at Nangungupahan (Landlord and Tenant Board). Maaari mong isumite ang iyong aplikasyon nang personal sa LTB o sa alinmang SerbisyoOntario (4) (Service Ontario Centre). Para sa karagdagang impormasyon, kontakin ang LTB o tumawag sa SerbisyoOntario (Service Ontario) upang makahanap ng sentro na malapit sa iyo:
  Libreng-Tawag: 1-800-267-8097
  Lugar ng Toronto: 416-326-1234

Mga tungkulin ng kasero

Bilang isang kasero, mayroon kang mga tungkulin na kasama ang:

 • Pagpapanatili ng pinauupahang yunit na nasa mabuting kundisyon at pagsunod sa mga pamantayan ng probinsyal at panglungsod na kalusugan, kaligtasan at pagpapanatili
 • Paglilinis at pagpapanatili ng mga komun na lugar ( halimbawa, ang lobi at mga pasilyo)
 • Pagbibigay ng init, tubig, at kuryente (kahit hindi pa nakabayad ang nangungupahan ng upa)
 • Pagbibigay ng kinakailangang mga dokumento (isang kopya ng kasunduan sa pag-upa at mga resibo ng upa)

Hindi mo maaaring palitan ang alinman sa mga tungkuling ito sa pamamagitan ng paggawa ng kasunduan sa nangungupahan. Kung magsama ka ng mga kundisyon sa kasunduan ng pag-upa na nagpapalit ng alinman sa mga katungkulang ito, ang mga kundisyong iyon ay hindi balido.

Ang isang gabay sa Batas para sa Pagpapaupa sa Bahay (Residential Tenancies Act) (5) ay makukuha mula sa Lupon ng mga Kasero at Nangungupahan (Landlord and Tenant Board). Ang gabay na ito ay nagbibigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa mga karapatan at mga tungkulin ng mga kasero at ito ay makukuha sa 12 mga wika. Tawagan ang LTB sa numero na nakalista sa itaas upang makakuha ng iyong kopya.

Para sa mga karagdagang impormasyon:

(1) The Residential Tenancies Act:
http://findlink.at/rta

(2) Ontario Human Rights Code:
http://findlink.at/hrcode

(3) Rent Increase Guideline:
http://findlink.at/rent

(4) Service Ontario Centres:
http://findlink.at/service

(5) A guide to the Residential Tenancies Act - Landlord and Tenant Board:
http://findlink.at/RTAguide