InMyLanguage.Org will be taken offline on March 24, 2017. Until that time, you can download and save the documents that you would like to keep. After that date, please see Settlement.Org for translated information.

InMyLanguage.Org / Dans Ma Langue sera mis hors ligne le 24 mars 2017. Jusqu'à cette date, vous pourrez télécharger et sauvegarder les documents que vous souhaitez conserver. Suite à cette date, des documents du site figureront sur Etablissement.Org.

Kalusugan

Ang pag-alam ng iyong mga opsyon sa pangangalagang pangkalusugan ay magpapahintulot sa iyo na makagawa ng mas mabuting mga desisyon para sa iyo at sa iyong pamilya. Humanap ng impormasyon tungkol sa mga serbisyong pangkalusugan sa Ontario, segurong pangkalusugan at kung paano makakahanap ng isang doktor at iba pang mga propesyunal ng pangangalagang pangkalusugan.

Sekswal at Pang-reproduktibong Kalusugan

 • v
 • I-print
 • PDF
 • Idagdag sa Mga Paborito Ko
 

Saan ako makakakuha ng impormasyon tungkol sa kalusugang sekswal at reproduktibo?

Maraming mga organisasyon at mga website na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa kalusugang sekswal at reproduktibo.

Ang kalusugang sekswal at reproduktibo ay binubuo ng maraming mga paksang katulad ng:

 • Abstinensya at pagkokontrol ng pag-anak
 • Timbang ng katawan at imahe nito
 • Mabuting mga relasyon
 • Pagmamagulang
 • Pamumuwersa ng mga kaibigan (peer pressure)
 • Pagbubuntis at ang iyong mga opsyon kung ikaw ay mabuntis
 • Pagsasala (screening) para sa mga problemang nauukol sa kalusugang sekswal
 • Pang-aabusong sekswal, pananakit o panggagahasa
 • Sekswal na oryentasyon
 • Mga impeksyong naililipat sa sekswal na pamamaraan

Pangkalahatang impormasyon

Ang Samahan ng mga Dalubhasa sa Pagpapaanak at mga Hinekologo ng Canada [Society of Obstetricians and Gynecologists of Canada] (SOGC)] ay nagtataglay ng maraming impormasyon para sa mga dalagita at mga binatilyo, mga adulto, mga magulang, mga guro at mga pangkalusugang propesyunal sa maraming mga paksang ukol sa kalusugang sekswal. Maaari mong bisitahin ang kanilang Sekswalidad at Ikaw (1) (Sexuality and U) na website para sa mas higit na impormasyon, o tawagan sila sa:

Libreng-tawag: 1-800-561-2416

Sa Ottawa: 613-730-4192 ext. 359

Ang Ospital ng Kolehiyo ng mga Babae (Women's College Hospital) ay nagpapalakad ng isang website na tinatawag na Mahalaga ang Kalusugan ng mga Babae (2) (Women's Health Matters) na may impormasyon tungkol sa mga paksang may kaugnayan sa kalusugan at kahusayan ng mga babae, kasali na ang sekswal na kalusugan. Bisitahin ang website na ito para sa mas higit na impormasyon.

Ang Pederasyon ng Canada para sa Kalusugang Sekswal (3) (Canadian Federation for Sexual Health) ay may impormasyon tungkol sa maraming mga paksang nauukol sa kalusugang sekswal. Bisitahin ang kanilang website para sa mas higit na impormasyon o tumawag sa:

Sa Ottawa: 613-241-4474

Maaari mo ring kontakin ang iyong lokal na yunit ng pampublikong kalusugan (4) (public health unit) para sa mas higit na impormasyon. Tumawag sa Ministri ng Kalusugan at Pangmatagalang Pangangalaga (Ministry of Health and Long-Term Care) upang makuha ang impormasyon para makontak ang yunit ng pampublikong kalusugan sa iyong lugar:

Libreng-tawag: 1-866-532-3161

Mga Impeksyong Naililipat sa Sekswal na Pamamaraan [Sexually-Transmitted Infections (STIs)] pati na ang HIV/AIDS

Ikaw ay makakakuha ng impormasyon ukol sa mga impeksyong naililipat sa sekswal na pamamaraan [sexually-transmitted infections (STIs)] pati na ang tungkol sa HIV/AIDS sa pamamagitan ng pagkontak sa sumusunod na mga organisasyon. Ang ilan sa mga ito ay nakatuon sa partikular na etniko o kultural na mga komunidad:

 • Ang Linya ng Impormasyon para sa AIDS at Kalusugang Sekswal (5) (AIDS and Sexual Health InfoLine) ay isang libreng serbisyo na kung saan ang mga kawani ay nagbibigay ng impormasyon sa iba't-ibang mga wika. Kapag ikaw ay tumawag, hindi mo kinakailangang ibigay ang iyong pangalan. Maaari kang tumawag mula sa kahit saan sa Ontario:
  Libreng-tawag: 1-800-668-2437
  Sa Toronto: 416-392-2437
 • Ang Alyansa para sa Pagpigil ng AIDS sa Timog Asya [Alliance for South Asian AIDS Prevention (ASAAP)]. Tumawag sa:
  Sa Toronto: 416-599-2727
 • Ang Serbisyo para sa AIDS ng Komunidad ng mga Taga-Asya (Asian Community AIDS Service). Tumawag sa:
  Sa Toronto: 416-963-4300
 • Ang Koalisyon ng mga Itim para sa Pagpigil ng AIDS [Black Coalition for AIDS Prevention (Black CAP)]. Tumawag sa:
  Sa Toronto: 416-977-9955

Maaari ka ring tumawag sa Samahan ng mga Dalubhasa sa Pagpapaanak at mga Hinekologo ng Canada o sa Pederasyon ng Canada para sa Kalusugang Sekswal sa mga numerong nakasaad sa itaas kung kailangan mo ng mas higit na impormasyon tungkol sa mga STI at HIV/AIDS.

Para sa mga karagdagang impormasyon:

(1) Society of Obstetricians and Gynecologists of Canada (SOGC - Sexuality and U):
http://findlink.at/sex-ed

(2) Women's College Hospital - Women's Health Matters:
http://findlink.at/whm

(3) Canadian Federation for Sexual Health:
http://findlink.at/cfsh

(4) Local Public Health Units in Ontario - Ministry of Health and Long-Term Care:
http://findlink.at/phul

(5) AIDS and Sexual Health InfoLine:
http://findlink.at/infoline