InMyLanguage.Org will be taken offline on March 24, 2017. Until that time, you can download and save the documents that you would like to keep. After that date, please see Settlement.Org for translated information.

InMyLanguage.Org / Dans Ma Langue sera mis hors ligne le 24 mars 2017. Jusqu'à cette date, vous pourrez télécharger et sauvegarder les documents que vous souhaitez conserver. Suite à cette date, des documents du site figureront sur Etablissement.Org.

Pamumuhay

Ang pang-araw-araw na buhay sa isang bagong bansa ay maaaring maging magkapareho o magkaiba sa iyong pinagmulang bansa. Ang seksyong ito ay makatutulong sa iyo na maging pamilyar sa paninirahan sa Ontario, at magbibigay sa iyo ng ilang mga ideya ng kung ano ang maaasahan sa iyong pagdating.

Mga Serbisyong Pang-emerhensiya

 • v
 • I-print
 • PDF
 • Idagdag sa Mga Paborito Ko
 

Ano ang aking gagawin kung sakaling magkaroon ng sakunang likha ng kalikasan?

Ang mga sakunang likha ng kalikasan o mga natural na kalamidad ay nangyayari kung minsan sa Ontario. Ito ay kinabibilangan ng mga baha, mga pag-bagyo ng yelo, mga malalakas na bagyo o unos at mga buhawi o tornado, at mga sunog sa kagubatan. Kahit na malimit lamang mangyari ang mga ito, kailangan mo pa rin ng isang pagpaplano kung sakaling mangyari ang alinman sa mga ito (1).

Mga Lindol

Ang iyong kaalaman sa mga dapat gawin sa mga oras ng lindol ay makatutulong sa iyong magiging kalmado at higit na maging handa sa pagprotekta sa iyong sarili at ang pagtulong mo sa iba.

 • Kung ikaw ay nasa loob ng bahay o gusali, manatili lamang doon. Huwag tumakbo palabas.
 • Magtago sa ilalim ng isang mabigat na lamesa, mesang sulatan o anumang buo at matigas na kagamitan at maghintay. 
 • Kung nasa isang pasilyo, yumukyok pababa sa tabi ng isang panloob na dingding. Iwasan ang mga pinto. Maaaring biglang magsara ang mga pinto at madulot ng dahilan ng iyong kapinsalaan.
 • Protektahan ang iyong ulo at mukha.
 • Lumayo sa mga bintana, mga dingding na gawa sa salamin, mga salamin, mga fireplace o dupungan, mga aparador ng mga aklat, kasangkapan, at mga nakakabit na ilawan.
 • Kung ikaw ay nasa isang silyang may-gulong o wheelchair, i-lock ang mga gulong at protektahan ang iyong batok at ulo.
 • Huwag gumamit ng mga elebetor. Kung ikaw ay nasa loob ng elebetor sa mga oras ng lindol, pindutin ang mga buton sa lahat ng mga palapag at mabilis na lumabas.
 • Saan ka man naroroon sa pagsimula ng lindol, magtago agad at manatili doon hanggang matapos ang pag-uga. Asahan ang mga aftershock. Maaaring sumunod na mangyari ito ilang sandali matapos ang unang paglindol.
 • Kung nasa labas ka naman, manatili lamang doon. Magtungo sa isang ligtas na lugar na malayo sa mga bintana, mga gusali, mga nakabiting kawad o mga poste ng telepono.
 • Kung ikaw ay nasa loob ng isang sasakyan, subuking iparada ito sa isang ligtas na lugar. Huwag haharangan ang kalsada. Pumarada nang malayo sa mga tulay, mga oberpas at mga gusali, hangga’t maaari. Manatili ka lamang sa loob ng sasakyan.

Mga Buhawi o Tornado

Ang mainit, malagihay na panahon, kumbinasyon ng parating na malamig na samyo ng hangin ay mga palatandaan na nabubuo ang isang buhawi o tornado. Kung may nakikita kang namumuong kulay berde na mga ulap, ang isang tornado ay maaaring malapit lamang. Kung minsan maaari mong makita ang isang hugis-imbudo na ulap na nakabitin mula sa isang maitim na ulap bago mabuo ang isang tornado. Maaaring samahan ang tornado ng mga pag-kidlat, malalakas na hangin at pag-ulan ng malalaking butil ng yelo.

Narito ang ilang mga tip kung ano ang gagawin sa mga oras ng tornado:

 • Kung ikaw ay nasa iyong tahanan, magtungo sa may pinakamababang palapag o basement o magtago sa isang maliit na silid sa ibabang palapag katulad ng palikuran, maliit na silid o pasilyo.  Maaari mo ring protektahan ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagtatago sa ilalim ng isang mabigat na mesa o mesang sulatan.  Lumayo sa mga bintana at mga panlabas na dingding at mga pintuan.
 • Kung nasa opisina o nasa loob ng isang gusali ng mga silid-paupahan o apartment, magtago sa loob ng isang pasilyo o silid, mas mainam kung sa basement o sa unang palapag. Huwag gumamit ng elebetor, at muli lumayo sa mga bintana. Iwasan ang mga gusaling katulad ng mga gimnasyum, mga simbahan at malalaking bulwagan o oditoryum na mayroong matataas na kisame.
 • Huwag magpaabot sa loob ng isang sasakyan o mobile home. Piliting makapasok sa isang gusali na mayroong matibay na pundasyon. Kung walang anumang masisilungan o matataguan, humiga sa isang tuyong kanal, malayo sa mga sasakyan o mga mobile home.
 • Kung ikaw ay nagmamaneho at nakakita ka ng isang tornado sa may di kalayuan, piliting makarating sa isang pinakamalapit na taguan. Kung ang tornado ay malapit na sa iyong kinaroroonan, lumabas ng sasakyan at magtago sa isang higit na mababang lugar o sa ilalim ng oberpas sa may kalsada o highway.
 • Piliting manatiling nakayukyok sa lupa o nasa mababang posisyon hangga’t maaari, protektahan ang iyong ulo at maging listo sa mga lumilipad na mga pira-pirasong bagay.

Sa Ontario, ang Programang Tulong ng Ontario Para sa Mga Nasalanta ng Sakuna (2) (Ontario Disaster Relief Assistance Program) ay tumutulong sa mga siyudad at mga pamilya na magsimulang muli matapos masalanta ng sakunang likha ng kalikasan. Tumutulong ito sa pagbalikat ng mga gastusin upang maibalik ang mga mahahalagang bagay (katulad ng mga sasakyan, o mga bintana) sa dating maayos nitong kondisyon bago mangyari ang sakuna, para sa mga taong nasa lugar na inabot ng sakuna. Kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa paghahanda para sa mga sakunang likha ng kalikasan, maaari kang tumawag sa libreng-linya:

Telepono: 1-888-795-7635.

Ang kanilang direksyon para sa koreo ay:

Ministry of Community Safety and Correctional Services

Emergency Management Ontario

77 Wellesley Street West

Box 222

Toronto ON M7A 1N3

Para sa mga karagdagang impormasyon:

(1) Emergency Management Ontario:
http://findlink.at/ndisaster

(2) Ontario Disaster Relief and Assistance Program:
http://findlink.at/ODRAP