InMyLanguage.Org will be taken offline on March 24, 2017. Until that time, you can download and save the documents that you would like to keep. After that date, please see Settlement.Org for translated information.

InMyLanguage.Org / Dans Ma Langue sera mis hors ligne le 24 mars 2017. Jusqu'à cette date, vous pourrez télécharger et sauvegarder les documents que vous souhaitez conserver. Suite à cette date, des documents du site figureront sur Etablissement.Org.

Kalusugan

Ang pag-alam ng iyong mga opsyon sa pangangalagang pangkalusugan ay magpapahintulot sa iyo na makagawa ng mas mabuting mga desisyon para sa iyo at sa iyong pamilya. Humanap ng impormasyon tungkol sa mga serbisyong pangkalusugan sa Ontario, segurong pangkalusugan at kung paano makakahanap ng isang doktor at iba pang mga propesyunal ng pangangalagang pangkalusugan.

Mga Karapatan at mga Responsibilidad ng mga Pasyente

 • v
 • I-print
 • PDF
 • Idagdag sa Mga Paborito Ko
 

Ano ang aking mga karapatan at mga responsibilidad bilang isang pasyente?

Bilang isang pasyente o gumagamit ng pangangalagang pangkalusugan sa Ontario, ikaw ay parehong may mga karapatan at mga responsibilidad. Kung lumabag sa iyong mga karapatan ang isang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan, maaari kang maghain ng isang reklamo.

Ang iyong mga karapatan ay protektado ng mga batas na tulad ng Batas ukol sa Pahintulot sa Pangangalagang Pangkalusugan (Health Care Consent Act), Batas ukol sa Pangmatagalang Pangangalaga (Long-Term Care Act), at ng Batas ukol sa Pangkaisipang Kalusugan (Mental Health Act). Ang Batas ng mga Karapatan ukol sa Pangangalaga sa Loob ng Tahanan (1) (Home Care Bill of Rights) ay nagsisiguro rin ng ilang mga karapatan kung ang mga tao ay gumagamit ng pangangalaga sa loob ng tahanan katulad ng narsing.

Ang Iyong mga Karapatan

Sa pangkalahatan, bilang isang pasyente, ikaw ay may karapatan na:

 • Tumanggap ng ligtas at wastong pangangalaga
 • Malinaw na mapaliwanagan ng isang medikal na propesyonal ukol sa mga problemang pangkalusugan at mga panggagamot sa iyo
 • Makisali sa mga desisyon ukol sa pangangalagang pangkalusugan
 • Magtanong at magpahayag ng mga alalahanin
 • Humingi ng ikalawang opinyon
 • Makatiyak na ang iyong personal na impormasyon ay mananatiling kumpidensyal

Ito ang mga pangunahing karapatan. Kung nais mong magkaroon ng kumpleto at komprehensibong listahan ng mga karapatan, maaari mong suriin ang Batas ukol sa Pahintulot sa Pangangalagang Pangkalusugan (2) (Health Care Consent Act), ang Batas ukol sa Pangmatagalang Pangangalaga (3) (Long-Term Care Act), at ang Batas ukol sa Pangkaisipang Kalusugan (4) (Mental Health Act) online.

Ang Iyong mga Responsibilidad

Ikaw ay may mahalagang papel na kailangang gampanan sa pangangalaga ng iyong kalusugan. Maaari mo itong tawaging mga responsibilidad, ngunit ang mga ito ay hindi nakalarawan sa kahit anumang batas. Katungkulan mo ang:

 • Pumili ng naaangkop na tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan.
 • Gamitin ang mga mapagkukunan ng pangangalagang pangkalusugan saresponsableng paraan.
 • Magtago ng isang eksaktong salaysay ng iyong personal na impormasyong medikal.
 • Makisali sa mga desisyon ukol sa pangangalagang pangkalusugan.
 • Sumunod sa mga instruksyon para sa gamot at iba pang mga paraan ng paggamot. Iulat sa mga pangregulatoryong organisasyon ang iyong mga alalahanin tungkol samga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan.
 • Igalang ang mga karapatan ng ibang nangangailangan ng pangangalagang pangkalusugan.
 • Siguraduhin na ang iyong pinipiling paraan ng pamumuhay at mga gawi ay makabubuti sa iyong kalusugan.

Karapat-dapat mong matamo ang lahat ng mga karapatan ng pasyente na nakalarawan sa mga batas ng Ontario, kahit na hindi mo sinusunod ang mga nakasaad na "responsibilidad" na ito.

Maghain ng Reklamo

Kung ang isang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan ay lumabag sa iyong mga karapatan, maaari kang magreklamo sa naaangkop na regulatoryong organisasyon. Halimbawa, kung sa iyong paniniwala ang iyong doktor ay kumilos nang hindi wasto o hindi propesyonal, ikaw ay maaaring magreklamo sa Kolehiyo ng mga Manggagamot at mga Maninistis ng Ontario (5) [College of Physicians and Surgeons of Ontario (CPSO)]:

Telepono sa Ontario: 1-800-268-7096 Ext. 603

Telepono sa Toronto: 416-967-2603

Fax: 416-961-3330

Email: investigations&resolutions@cpso.on.ca

O maaari mo rin silang kontakin sa pamamagitan ng koreo sa:

Ang Tagapagtala (The Registrar)

c/o Departamento ng mga Imbestigasyon at mga Resolusyon (c/o Investigations and Resolutions Department)

Kolehiyo ng mga Manggagamot at mga Maninistis ng Ontario (College of Physicians and Surgeons of Ontario)

80 College Street

Toronto, ON, M5G 2E2

Sila ang may impormasyon tungkol sa proseso ng paghahain ng isang reklamo, ang iskedyul ng mga aktibidades ukol dito at kung gaano katagal aabutin ang paggawa ng isang pormal na reklamo. Ang isang reklamo ay maaaring mauwi sa isang imbestigasyon ukol sa pamamaraan ng propesyonal. 

Sa unang beses na iyong tawagan ang Kolehiyo ukol sa iyong reklamo tungkol sa iyong doktor, ikaw ay makikipag-usap sa isang miyembrong kawani. Ang miyembrong kawani ay maaaring sumagot sa iyong mga katanungan tungkol sa mga rekord ng pasyente, mga isyu tungkol sa singilan, at iba pang mga praktis sa loob ng opisina. Maaaring makipag-usap ang miyembrong kawani sa iyo tungkol sa mga problemang pang-komunikasyon na maaaring namamagitan sa inyo ng iyong doktor at tungkol sa ilan pang mga bagay na nauukol sa kliniko.

Ang miyembrong kawani ay maaaring makatulong sa iyo sa pagkamit ng ilang mga kahilingan, halimbawa, sa pamamagitan ng pagkuha ng kopya ng iyong mga rekord na medikal para sa iyo. Sa ilang mga kaso, ang miyembrong kawani ay maaaring humiling sa iyong doktor na ikaw ay kontakin para mapag-usapan ang problema.

Para sa mga karagdagang impormasyon:

(1) Home Care Bill of Rights:
http://findlink.at/hcbr

(2) Health Care Consent Act
http://findlink.at/hcca

(3) Long-Term Care Act
http://findlink.at/ltca

(4) Mental Health Act
http://findlink.at/mha

(5) College of Physicians and Surgeons of Ontario (CPSO)
http://findlink.at/cpso-home