InMyLanguage.Org will be taken offline on March 24, 2017. Until that time, you can download and save the documents that you would like to keep. After that date, please see Settlement.Org for translated information.

InMyLanguage.Org / Dans Ma Langue sera mis hors ligne le 24 mars 2017. Jusqu'à cette date, vous pourrez télécharger et sauvegarder les documents que vous souhaitez conserver. Suite à cette date, des documents du site figureront sur Etablissement.Org.

Kalusugan

Ang pag-alam ng iyong mga opsyon sa pangangalagang pangkalusugan ay magpapahintulot sa iyo na makagawa ng mas mabuting mga desisyon para sa iyo at sa iyong pamilya. Humanap ng impormasyon tungkol sa mga serbisyong pangkalusugan sa Ontario, segurong pangkalusugan at kung paano makakahanap ng isang doktor at iba pang mga propesyunal ng pangangalagang pangkalusugan.

Pagbubuntis at Panganganak

  • v
  • I-print
  • PDF
  • Idagdag sa Mga Paborito Ko
 

Ako ay buntis. Saan ako maaaring makahanap ng mga serbisyo?

Maraming mga organisasyon na may mga serbisyo para sa mga babaeng buntis. Makakahanap ka ng mga serbisyo at suporta sa mga hindi-pinagkakakitaang mga organisasyong nakabase sa komunidad, mga sentrong pangkalusugan ng komunidad, mga sentrong pangkomunidad at mga ospital.

Pangangalaga Bago Manganak (Prenatal) at Pagkatapos Manganak (Postnatal)

Ang mga serbisyo para sa mga buntis bago manganak ay makakatulong sa iyo sa panahon ng iyong pagbubuntis. Ang mga serbisyo para sa mga babae pagkatapos manganak ay tumutulong pagkatapos na maisilang ang iyong sanggol.

Halimbawa, ang Programa ng Canada para sa Nutrisyon Bago Manganak (1) [Canada Prenatal Nutrition Program (CPNP)] ay nagpopondo ng mga programa para sa mga babaeng buntis. Nilalayon ng CPNP na pababain ang bilang ng mga bagong-silang na may mga hindi malusog na timbang, pabutihin ang kalusugan ng mga sanggol at mga ina, at maghimok rin ng pagpapasuso. Upang makahanap ng isang CPNP na proyekto sa iyong komunidad, tumawag sa Ahensya ng Canada para sa Pampublikong Kalusugan (Public Health Agency of Canada):

Sa Ottawa: 1-613-952-1220

Ang mga yunit ng pampublikong kalusugan (2) (public health units) ay may programang tinatawag na Malulusog na mga Sanggol, Malulusog na mga Bata (3) [Healthy Babies, Healthy Children (HBHC)]. Ang programang ito ay para sa mga pamilya na may mga anak mula sa bago ipanganak hanggang sa 6 na taong gulang. Ang HBHC na programa ay nakikipagtulungan sa mga ospital, mga doktor, mga nars ng pampublikong kalusugan, mga tagapagbisita sa tahanan at mga ahensyang pangserbisyo sa komunidad. Kontakin ang iyong lokal na yunit ng pampublikong kalusugan para sa mas higit na impormasyon. Maaari ka ring tumawag sa Ministri ng Kalusugan at Pangmatagalang Pangangalaga (Ministry of Health and Long-Term Care) upang makatanggap ng tulong sa paghahanap ng isang yunit ng pampublikong kalusugan sa iyong lugar:

Libreng-tawag: 1-866-532-3161

Mga Doktor at mga Komadrona

Maaaring naisin mong makipagkita sa isang pampamilyang doktor o sa isang komadrona kung sa iyong palagay ikaw ay buntis. Ang pampamilyang mga doktor ay maaaring makapagsabi sa iyo kung paano pangangalagaan ang iyong sarili at ang sanggol. Maaari ka nilang i-reper sa isang dalubhasa sa pagpapaanak (obstetrician). Ang isang dalubhasa sa pagpapaanak ay isang doktor na nag-ispesyalista sa pagbubuntis at pagpapaanak ng bata.

Ang isang komadrona ay nagbibigay ng pangunahing pangangalaga para sa malulusog na mga babae sa buong panahon ng kanilang pagbubuntis, pagkaramdam ng panganganak (labor) at sa mismong panganganak. Ang isang komadrona ay nagbibigay rin ng pangangalaga sa iyo at sa iyong sanggol hanggang sa ika-6 na linggo pagkatapos mong manganak. Sa isang komadrona, ikaw ay maaaring manganak sa iyong tahanan o sa isang ospital - ikaw ang mamimili. Ang Ministri ng Kalusugan at Pangmatagalang Pangangalaga ang magbabayad para sa halaga ng mga serbisyo ng komadrona. Kung ikaw ay walang OHIP, maaaring kailanganin mong bayaran ang ilan sa mga serbisyo, tulad ng mga pagsusuri sa dugo at mga bayad para sa ospital.

Mga Sentrong Pangkalusugan ng Komunidad

Ang ilan sa mga Sentrong Pangkalusugan ng Komunidad (4) [Community Health Centres (CHCs)] ay may mga serbisyo para sa mga babae bago manganak at pagkatapos manganak. Ang ilang mga CHC ay maaaring makatulong sa iyo kahit na ikaw ay walang OHIP. Upang makahanap ng isang CHC na malapit sa iyo, tumawag sa Ministri ng Kalusugan at Pangmatagalang Pangangalaga sa numerong nakasaad sa itaas.

Maaari ka ring makakuha ng tulong at makahanap ng mga serbisyo sa pamamagitan ng pagbibisita sa isang Sentro ng Impormasyong Pangkomunidad (5) [Community Information Centre (CIC)] na malapit sa iyo. I-dial ang 2-1-1 mula sa iyong telepono upang makipag-usap sa isang kinatawan ng CIC.

Para sa mga karagdagang impormasyon:

(1) Canada Prenatal Nutrition Program - Public Health Agency of Canada:
http://www.phac-aspc.gc.ca/

(2) Local Public Health Units in Ontario - Ministry of Health and Long-Term Care:
http://findlink.at/ph-units

(3) Healthy Babies, Healthy Children Program - City of Toronto:
http://findlink.at/HBHC

(4) Community Health Centres - Ministry of Health and Long-Term Care:
http://findlink.at/CHCsOnt

(5) Community Information Centres (CICs):
http://www.211Ontario.ca