Makipag-ugnay sa Amin

Ang inyong katugunan ay makakatulong sa amin na mapabuti ang InMyLanguage.org na website.

Mangyari lamang na gamitin ang pormularyong nasa ibaba kung kayo ay may isang komenta o tanong tungkol sa site, pati na tungkol sa:

- Pagsasalin-wika at mga teknikal na bagay

- Mga posibilidad ng pakikipagtulungan


Pakitandaan na maaari lamang kaming makipag-usap sa Ingles o Pranses.

Kung kayo ay may isang tanong tungkol sa paninirahan sa Ontario, pakibisita ang Porum ng Pakikipagtalakayan ng Settlement.Org (Settlement.Org Discussion Forum).