Karapatan sa Pagpapalathala (Copyright) at Paggamit ng mga Materyales

Ang lahat ng mga materyales na kasama sa website na ito ay protektado ng karapatan sa pagpapalathala (copyright), tatak-pangkalakal (trademark) at iba pang mga batas at pag-aari ng Konseho ng mga Ontario Council of Agencies Serving Immigrants, na siyang tumutukoy sa "OCASI," maliban na lamang kung may nakasaad. Ang walang pahintulot na paggamit sa naturingang mga materyales ay labag sa karapatan sa pagpapalathala, tatak-pangkalakal (trademark) at iba pang mga batas. Karamihan sa mga materyales ay nakaayon sa karapatan sa pagpapalathala (copyrighted) na nasa ilalim ng “Creative Commons Licence Creative Commons Licence Attribution-Non-commercial-Share Alike 3.0" mga termino ng karapatan sa pagpapalathala maliban na lamang kung may nakasaad..

Ang Karapatan sa Pagpapalathala  (Copyright) ay magbibigay ng pahintulot sa iyo na:

Magbahagi – kumopya, mamigay at ipakalat ang gawain Makihalo – umangkop sa gawain

Sa ilalim ng sumusunod na mga kondisyon:

Pagpapalagay – kailangan mong ipalagay ang gawain sa pamamaraang isinaad ng may-akda o ng lisensyado (ngunit hindi sa anumang pamamaraang magbibigay suhestiyon na kanilang susuportahan ka o ang iyong paggamit sa gawain). Ang bawa't dokumento ay magdedetalye sa uri ng nararapat na pagpapalagay. Hindi pang-komersyal – hindi mo maaaring gamitin ang ganitong gawain para sa layuning pang-komersyal. Magbahaginan ng magkatulad – kung iyong babaguhin, magbabagong anyo, o magsasaayos sa ganitong gawain, maaari mong ipamigay ang kinalabasang mga gawain sa ilalim ng kapareho, katulad o isang kaugmang lisensya. Kung ang karapatan sa pagpapalathala (copyright) ay kakaiba mula sa itaas (hal., nilalaman sa kapareha) ito ay nakasaad kaagapay ng nilalaman na karapatan sa pagpapalathala.

Sa pagkakaintindi na:

Waiver – alinman sa mga kondisyon sa itaas ay maaaring ma-waive kung makakakuha ka ng permiso mula sa may hawak ng karapatan sa pagpapalathala (copyright holder). Public Domain – kung saan ang gawain o alinman sa mga elemento ay nasa public domain sa ilalim ng nararapat na batas, ang ganitong estado ay hindi apektado ng may lisensya. Iba pang mga Lisensya – hindi maaari alinman sa sumusunod na mga karapatan ang apektado ng may lisensya.

  • Ang iyong patas na pakikitungo o patas sa paggamit ng mga karapatan, o iba pang mga nauukol na eksepsyon ng karapatan sa pagpapalathala (copyright) at mga limitasyon;
  • Ang mga karapatang moral ng may-akda;
  • Mga karapatan ng ibang tao sa mismong gawain o kung paano isagawa ang gawain, katulad ng publisidad o mga karapatang pampribado.

Paunawa

para sa anumang muling paggamit o distribusyon, kailangan mong maging malinaw para sa iba ang tungkol sa mga termino ng lisensya ng gawaing ito. Ang pinakamainam na pamamaraan upang maisagawa ito ay ang mag-link sa website na ito.

Dami ng Kopya

ang pagkopya ng higit sa 20 na mga artikulo mula sa InMyLanguage.org at ang muling pag-eempake ng mga ito bilang bahagi ng isang website o inilimbag na dokumento ay hindi pinapayagan ng walang nakasulat na pahintulot mula sa OCASI.