Patakaran sa Pagkapribado  (Privacy Policy)

Sa inyong pagbisita sa InMyLanguage.org, mahalagang malaman mo na ang iyong pampribado ay mahalaga sa amin. Nakadetalye sa pahinang ito ang Konseho ng mga (Ontario Council of Agencies Serving Immigrants), na siyang tumutukoy sa "OCASI," mga polisa na kaugnay sa mga pribadong bagay.

Pangkalahatang Salaysay

Hindi maaaring kolektahin ng OCASI ang anumang mga personal na impormasyon tungkol sa mga gumagamit o tumanggap ng anumang mga impormasyon ukol sa personal na pagkilanlan tungkol sa mga gumagamit maliban na lamang kung boluntaryong ipagkakaloob ito ng gumagamit. Sa pagkakataong ipagkakaloob ng gumagamit ang impormasyon sa amin (halimbawa, e-mail address), ito ay siguradong mahigpit na itatago. Kung ipagkakaloob ang impormasyon sa amin, ito ay hindi ibabahagi kaninuman sa labas ng organisasyon o website (kasama ang mga ahensya ng pamahalaan na may kaugnayan sa mga pagpopondo ng InMyLanguage.org).

Partikular na mga Halimbawa

Seksyon ng " Mga ipinasadya sa nais ko" Ang seksyon ng website na ito ay nagkakaloob sa iyo ng oportunidad upang masundan ang ilang mga elemento sa paggamit ng iyong site at pinasadyang mga katangian ng site na ito. Lilikha ka ng isang username na magkikilanlan sa iyo sa website at magpapahintulot sa iyong magpasadya ng iba't-ibang seksyon at upang masundan ang ilang mga elemento ng paggamit ng iyong site. Pinananatili naming hindi malalaman ang iyong impormasyon maliban na lamang sa impormasyong malinaw mong ibinabahagi gamit ang mga profile feature.

Pagtatanong ng mga Katanungan at Pagkakaloob ng Katugunan

Sa pahina ng Contact Us at lugar para sa mga komento ng site na ito, ikaw ay hinihimok na magpadala ng mga suhestiyon o mga komento sa pangkat ng InMyLanguage.org. Hindi mo kailangang isama ang mga impormasyon tungkol sa iyong sarili maliban na lamang kung nais mo. Sa ipadadala mong katugunan, ang impormasyong ipinagkakaloob mo lamang ang ipadadala sa amin.

Mga Pagpapaunawa

Kung iyong pipiliin na tumanggap ng pagpapaunawa sa pamamagitan ng email (mga alerto), kailangan mo lamang na ibahagi ang email address. Ang email address na ito ay gagamitin upang magkapagpadala sa iyo ng impormasyon. Hindi gagamitin o malalaman ang iyong email ng ibang gumagamit, organisasyon, at website o ahensya ng pamahalaan.

 “Cookies” – Mga Estatistiko

Ang cookie ay isang maliit na file ng teksto na naglalaman ng isang natatanging numero ng pagkakilanlan na naililipat mula sa website hanggang sa hard drive ng iyong kompyuter upang makilala ang bawa’t bumibisita sa site at upang masundan ang mga gawain sa website. Hindi hahayaan ng cookie ang isang website na malaman ang anumang tungkol sa mga personal na impormasyon na magkikilanlan sa iyo, katulad ng iyong tunay na pangalan at tirahan. Ginagamit ng OCASI ang cookies upang masundan lamang ang bilang ng mga taong bumibisita sa website ng InMyLanguage.org at kung saan sila nagtutungo sa site. Ang iyong indibidwal na paggalaw habang nasa site ay hindi masusundan. Ang aming interes lamang dito ay ang mapabuti pa ang kalidad ng site sa pamamagitan ng pagkilala kung anong mga bahagi ng site ang hindi nagagamit.

Mga Website na Naka-link

Hindi tinatasa ng OCASI ang mga pampribadong polisa ng mga taong naka-link ang mga website sa website ng InMyLanguage.org. Ang mga polisa ng OCASI na kaugnay sa koleksyon, paggamit at paghahayag ng mga personal na impormasyong isinaad sa Pampribadong Salaysay (Privacy Statement) ay hindi pinamamahalaan ang mga gawain ng mga partidong naka-link na kaugnay sa personal na impormasyong ipinadala sa pamamagitan ng mga naka-link na website. Kailangang tasahin ng mga gumagamit ang pampribadong mga salaysay at mga polisa ng naturingang mga tao bilang karagdagan bago ipadala ang mga personal na impormasyon.

Seguridad

Mayroon kaming mga nakatalagang panukalang seguridad bilang proteksyon sa pagkawala, maling paggamit at alterasyon ng mga impormasyong iyong ipinagkakaloob.

Access sa Personal na Impormasyon

Mayroon kang karapatan na humiling at kumuha mula sa OCASI ng personal na impormasyon na mayroon ito tungkol sa iyo. Kung mayroon kang mga partikular na kahilingan o mga katanungan tungkol sa iyong pampribado kaugnay sa website ng InMyLanguage.org, ipadala lamang nang nakasulat sa amin sa:

Privacy Officer
OCASI
110 Eglinton Avenue West, Suite 200
Toronto, Ontario M4R 1A3
privacy@ocasi.org