Mga Kayarian at mga Kundisyon

Sa pamamagitan ng website ng InMyLanguage.org, ikaw ay sumasang-ayon sa pagkakatali sa kasalukuyang bersyon ng mga termino sa paggamit na nakasaad sa talata sa ibaba o anumang sumusunod na mga pagbabago bilang karagdagan:

1.   Karapatan sa Pagpapalathala at Paggamit ng mga Materyales (Copyright and Use of Materials)

Ang lahat ng mga materyales na kasama sa website na ito ay protektado ng karapatan sa pagpapalathala (copyright), tatak-pangkalakal (trademark) at iba pang mga batas at pag-aari ng Konseho ng mga Ahensyang Nagseserbisyo sa mga Imigrante ng Ontario (Ontario Council of Agencies Serving Immigrants), na siyang tumutukoy sa "OCASI," maliban na lamang kung may nakasaad. Ang walang pahintulot na paggamit sa naturingang mga materyales ay labag sa karapatan sa pagpapalathala, tatak-pangkalakal (trademark) at iba pang mga batas. Alamin dito ang mga karagdagang impormasyon tungkol sa karapatan sa pagpapalathala.

2.   Mga Pagtatatuwa (Disclaimers)

Bagaman ang mga impormasyong ipinagkaloob sa website na ito ay natamo o naitala mula sa mga pinanggalingang pinaniniwalaan naming mapagkakatiwalaan, hindi magagarantiyahan ng OCASI ang kawastuhan, pagkatotoo, pagkanasapanahon o pagkakumpleto ng anumang mga impormasyon o data. Gumamit ang OCASI ng makatwirang pangangalaga at kakayahan sa pagtatala ng mga nilalaman sa website na ito. Gayunpaman, ang website na ito ay maaaring magkalaman ng tipograpikal na mga kamalian o teknikal na mga kamalian. Ang impormasyon ay maaaring baguhin o isapanahon ng walang paunawa. Maaaring magsagawa rin ng mga paghuhusay ang OCASI at/o mga pagbabago sa mga nilalaman ng website na ito sa anumang oras ng walang paunawa.

Alin mang mga website ng pangatlong partido ang maka-access sa website na ito ay sariling responsibilidad ng pangatlong partido ang pagpapaskil sa website na ito. Hindi magagarantiyahan ng OCASI ang kawastuhan, pagkatotoo, pagkanasapanahon o pagkakumpleto ng anumang mga impormasyon o data sa partikular na mga website ng pangatlong partido. Walang pananagutan ang OCASI sa anumang mga kamalian at kabawasan o anumang mga paninira o kapinsalaan sa mga tao o mga pag-aari na lilitaw sa paggamit o operasyon ng anumang mga materyales, mga tagubilin, mga impormasyon, mga pamamaraan o mga ideya na nasa mga website ng pangatlong partido.

Ang katunayan na nagkaloob ang OCASI ng isang link sa pangatlong partido ay hindi isang pag-iindorso, hindi awtorisasyon, pag-iisponsor o pag-aanib ng OCASI bilang respeto sa mga website, mga nagmamay-ari o mga nagkakaloob. Inilalaan ng OCASI ang mga link na ito bilang mga reperensya lamang upang makatulong sa iyo na matagpuan ang ibang mga mapagkukunang tulong sa internet at para lamang sa iyong kaluwagan.

ANG MGA IMPORMASYON SA WEBSITE NA ITO AY IPINAGKALOOB “SA KASALUKUYANG KAAYUSAN” NG WALANG GARANTIYA NG ANUMANG PAGPAPAHIWATIG O PAKAKAHULUGAN, KASAMA NG, NGUNIT HINDI LIMITADO SA, ANG PAKAHULUGANG GARANTIYA NG PAGBEBENTA, KAANGKUPAN PARA SA ISANG PARTIKULAR NA LAYUNIN, HINDI PANGHIHIMASOK O TITULO

IPINAPALAGAY NG OCASI NA ITO AY WALANG PANANAGUTAN SA ANUMANG MGA KAPINSALAAN, KASAMA NG WALANG LIMITASYON, HINDI DIREKTA, ESPESYAL, RESULTA, PAGPAPARUSA, ANUMANG MGA INSIDENSYAL NA KAPINSALAAN, PAGKALUGI, RENTAS INTERNAS, PAGGAMIT, PAGKATIGIL NG NEGOSYO, PAGKAWALA NG MGA PROGRAMA O IBA PANG DATA SA IYONG KAAYUSAN NA NAGDADALA NG IMPORMASYON O IBA PA, NABANGGIT MAN SA KONTRATA O LABAG SA BATAS, LUMITAW MAN MULA SA O KONEKTADO SA WEBSITE NA ITO, ANG KAWALAN NG KAKAYAHAN SA PAGGAMIT NG WEBSITE NA ITO, PAGTITIWALA O PAGSASAGAWA NG ANUMANG MATERYAL NA NAKALAMAN (KASAMA NG NILALAMAN NA IPINADALA SA PAMAMAGITAN NG SERBISYO NG MY SETTLEMENT NG MGA GUMAGAMIT) O ACCESS SA WEBSITE NA ITO O ANUMANG NAKA-LINK NA WEBSITE, KAHIT NA ANG OCASI AY MALIWANAG NA INABISUHAN NG POSIBILIDAD NA MGA KAPINSALAAN.

3. Pampribado (Privacy)

Pinanghahawakan namin nang seryoso ang iyong pampribado. Basahin lamang ang aming buong Patakaran sa Pagkapribado .

4. Hurisdiksyon (Jurisdiction)

Ang kasunduang ito sa pagitan mo, nararapat na pamahalaan ang gumagamit at ang OCASI, at ipakahulugan alinsunod sa mga batas ng lalawigan ng Ontario at ang mga batas ng Canada na tumutukoy dito. Sa pamamagitan nito, ikaw ay nagbibigay pahintulot at sumang-ayon sa hindi eksklusibong hurisdiksyon ng mga korte ng lalawigan ng Ontario sa anumang pagsasakdal kaugnay sa kasunduang ito.

5. Buong Kasunduan (Entire Agreement)

Ang kasunduang ito ay nagtatatag ng buong kasunduan sa pagitan mo at ng OCASI nang may paggalang sa mga bagay na nilalaman ukol dito at kanselahin at palitan ang anumang naunang pagkakaintindihan at mga kasunduan sa pagitan ng mga partido mula dito nang may respeto. Walang anumang mga representasyon, mga waranti, mga pormularyo, mga kondisyon, mga pangangako o kolateral na mga kasunduan, pagpapahayag, pagpapakahulugan o naaayon sa batas sa pagitan ng mga partido maliban sa mga maliwanag na nakatalaga sa kasunduang ito.